توازن جهان بر هم میخورد

کلاغی میپرد

برگی می افتد

...

The balance of the world is disturbed

a Crow jumps

a leaf falls