خورشید ظهر تابستان

گرمای تنت

خاطره ای که به یاد ندارم!

...

Summer noon sun

the heat of your body

the memory I cannot recall