پر شد از رنگ بهار

تمام دنیا

پیراهنش را که در آورد

.

.

.

Was filled with spring color

the whole world

as she got undressed